Đang chán đơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Gián hỡi gián ơi, sao bò qua bò lại chỗ đây!. Đang chán gặp con gián, còn chán hơn con gián!!!!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét