Kể chuyện đi đạp vịt!

Sáng coi phim Thơ ngây đến đoạn đi đạp vịt. Tự nhiên nhớ chuyện đạp vịt ngày xưa ở Đầm Sen.
Đặt cục gạch, khi nào quởn kể tiếp!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét